โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
139
ผู้เข้าชมเดือนนี้
13,848
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,084,707

ข้อมูลครู

ผู้เข้าชม 2,688
แนวโน้มข้อมูลข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง โรงเรียนวัดท่าข้าม ปีการศึกษา 2560 (ล่าสุด 13 ธ.ค.60)
 
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก ตำแหน่ง / ระดับ
1 นางบุหงา   วิริยะ ค.ม.   บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ / คศ.3
2 นางอุไรวรรณ  บุรผากา ศษ.บ   สุขศึกษา ครู คศ.3
3 นายสุรพล  บุรผากา ศษ.บ   สุขศึกษา ครู คศ.3
4 น.ส.ยุรี  กานดา คบ.   ประถมศึกษา ครู คศ.3(เกษียณ)
5 นางกมลรัตน์ ตั้งกอบลาภ ศษ.ม   บริหารการศึกษา ครู  คศ.1
6 น.ส.อัจฉราภา  ชาวปากน้ำ คบ.   ภาษาอังกฤษ ครู  คศ.1
7 น.ส.วราลักษณ์ เรืองจันทร์   ศษ.บ   นาฏศิลป์ไทย ครู  คศ.1
8 น.ส.วิรัญญา  แก้วจา ศษ.ม บริหารการศึกษา ครู  คศ.1
9 นายสมชาย  จีนเดีย วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ครูผู้ช่วย
10 นางสาวกนกวลี  ช้างเผือก คบ.  ภาษาไทย ครูผู้ช่วย
11 นางสาวเกษร เงินทองดี คบ.  ภาษาไทย ครูขั้นวิกฤต
12 น.ส.ลาวัณย์  เอ๊าเจริญ ศษ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
13 น.ส.ชุลีพร   ยางงาม วท.บ.  ชีววิทยา ครูอัตตราจ้าง
14 นางรพีพร กระจ่างจิตร บท.บ  การเงินการธนาคาร ธุรการ