โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,125
ผู้เข้าชมเดือนนี้
61,368
ผู้เข้าชมทั้งหมด
742,751

ข้อมูลครู

ผู้เข้าชม 3,055
แนวโน้มข้อมูลข้าราชการครู/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง โรงเรียนวัดท่าข้าม ปีการศึกษา 2560 (ล่าสุด 13 ธ.ค.60)
 
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาเอก ตำแหน่ง / ระดับ
1 นางบุหงา   วิริยะ ค.ม.   บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ / คศ.3
2 นางอุไรวรรณ  บุรผากา ศษ.บ   สุขศึกษา ครู คศ.3
3 นายสุรพล  บุรผากา ศษ.บ   สุขศึกษา ครู คศ.3
4 น.ส.ยุรี  กานดา คบ.   ประถมศึกษา ครู คศ.3(เกษียณ)
5 น.ส.นุชอนงค์ ถิรนันทนากร ศษ.ม หลักสูตรและการสอน ครู คศ.2
6 นางกมลรัตน์ ตั้งกอบลาภ ค.ม.  การบริหารการศึกษา ครู  คศ.1
7 น.ส.อัจฉราภา  ชาวปากน้ำ คบ.   ภาษาอังกฤษ ครู  คศ.1
8 น.ส.วราลักษณ์ เรืองจันทร์   ศษ.บ   นาฏศิลป์ไทย ครู  คศ.1
9 น.ส.วิรัญญา  แก้วจา ศษ.ม การบริหารการศึกษา ครู  คศ.1
10 นายสมชาย  จีนเดีย วท.บ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ครู  คศ.1
11 นางสาวกนกวลี  ช้างเผือก คบ.  ภาษาไทย ครูผู้ช่วย
12 นางสาวเกษร เงินทองดี คบ.  ภาษาไทย ครูขั้นวิกฤต
13 น.ส.ลาวัณย์  เอ๊าเจริญ ศษ.บ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
14 น.ส.ชุลีพร   ยางงาม วท.บ  ชีวะวิทยา ครูอัตตราจ้าง
15 นางรพีพร กระจ่างจิตร บท.บ  การเงินการธนาคาร ธุรการ