โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
81
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11,364
ผู้เข้าชมทั้งหมด
784,211

พันธกิจ / เป้าหมาย

ผู้เข้าชม 1,811

พันธกิจ

               1. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
               2. จัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
               3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี
               4. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
               5. พัฒนาผู้เรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ
               6. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
               7. พัฒนาการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
               8. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ


 

เป้าหมาย
 

               1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้
               2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
               3.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี
               4.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
               5.  ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
               6.  โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
               7.  ผู้เรียนสามารถนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
               8.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ