โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
82
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11,365
ผู้เข้าชมทั้งหมด
784,212

บุคลากรในโรงเรียน

ผู้เข้าชม 403
                                   ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดท่าข้าม
 
                                                 

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางบุหงา  วิริยะ
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ผู้อำนวยการโรงเรียน / คศ.3
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      คบ. ภาษาไทย
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญาโท        ค.ม. บริหารการศึกษา
                                                
                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นายสุรพล  บุรผากา
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.3
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      ศษ.บ สุขศึกษา
                      
                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางอุไรวรรณ  บุรผากา
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.3
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      ศษ.บ สุขศึกษา

                                              

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาวยุรี  กานดา
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครูเกษียณ / คศ.3
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      คบ. ประถมศึกษา

                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาวนุชอนงค์ ถิรนันทนากร
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.2
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      คบ. การศึกษาปฐมวัย
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญาโท        ศษ.ม หลักสูตรและการสอน

                                                 

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางกมลรัตน์ ตั้งกอบลาภ
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.1
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      คบ. การศึกษาพิเศษ
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญาโท        .ม. การบริหารการศึกษา

                                                 

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาวอัจฉราภา  ชาวปากน้ำ
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.1
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      คบ. ภาษาอังกฤษ
 
                                               

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาววราลักษณ์ เรืองจันทร์ 
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.1
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      ศษ.บ นาฏศิลป์ไทย
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญาโท        รออัพเดทข้อมูล

                                                 

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาววิรัญญา  แก้วจา
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.1
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญาโท        ศษ.ม การบริหารการศึกษา

                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นายสมชาย  จีนเดีย
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.1
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      วท.บ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญาโท        รออัพเดทข้อมูล

                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาวกนกวลี  ช้างเผือก
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครูผู้ช่วย
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      บ. ภาษาไทย
 
                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาวลาวัณย์  เอ๊าเจริญ
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      ศษ.บ การโรงแรมและการท่องเที่ยว

                                                -รออัพเดท-

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาวสุดารัตน์ หอมอุดม
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครูอัตราจ้าง
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      ค.บ วิทยาศาสตร์

                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางรพีพร กระจ่างจิตร
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครูธุรการ
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      บท.บ การเงินการธนาคาร